150 нуждаещи се от община Троян ще получават топъл обяд

150 нуждаещи се от община Троян ще получават топъл обяд от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г., съобщават от общинската администрация. Средствата за това ще бъдат осигурени от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс в рамките на проект на Община Троян. Проектът е на стойност 379209.60 лв. и срок на реализация до 30.09.2025 г..

В рамките на работните дни ежедневно топла супа, основно ястие, хляб и веднъж в седмицата десерт ще получават граждани без доходи или с ниски доходи, както и лица, които са в затруднена и уязвима ситуация от всички населени места в общината.

Топлата храна е и за хора, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане, както и за скитащи и бездомни, лица от уязвими групи – граждани от трети страни, по смисъла на Закона за убежището и бежанците.

Принадлежността на кандидатите към целевите групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян.

Приготвянето на храната ще се извършва от външен изпълнител, а Община Троян ще доставя топлия обяд до крайните получатели по населени места. Включените лица ще бъдат допълнително подпомогнати чрез реализиране на съпътстващи мерки, включително и консултиране за ползване на други социални и публични услуги, посочват още от общинската администрация.

От там добавиха за Областта.com, че услугата „топъл обяд“ в Троян се предоставя още от 2007 г. Първоначално топлата храна е осигурявана от Общината и местна фирма, след това, от 2016 г., администрацията самостоятелно реализира дейността, като кандидатства по проекти.

Ръководителят на Управляващия орган на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, одобри проектното предложение на Община Троян за осигуряване на топъл обяд от 01.01.2023 г. по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

В рамките на работните дни ще бъде осигуряван топъл обяд за 150 лица живеещи на територията на цялата община от допустимите целевите групи по процедурата:

1.1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

1.2. Лица обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1, които са в невъзможност да задоволят основните жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

1.3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно обслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизъм лична помощ;

1.4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

1.5. Скитащи и бездомни;

1.6. Лица от уязвими групи – граждани от трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Среща за държавния план прием за учебната 2023/24 година в Троян

Back to top button